Solicitare informații

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi următoarelor persoane:

Numele şi prenumele funcţionarului desemnat pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, coordonatele de contact : DUDAŞ ALINA – RAULA email:  adudas@prefecturaarad.ro , telefon : 0257/281.396 sau 0257/281.362

Program:
Luni-joi 8.00-16.30
Vineri 8.00-14.00

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.
Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

 1. Datele de identificare ale conducătorilor instituţiei şi ale celor de la: Cancelaria Prefectului, Servicii, Birouri, Compartimente (nume, prenume, funcţie);

2. Coordonate de contact;

3. Surse financiare, bugetul instituţiei şi bilanţul contabil;

4. Programul de funcţionare;

5. Programul de relaţii cu publicul;

6. Programe şi strategii proprii;

7. Lista documentelor privind informaţiile de interes public;

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Instituţia Prefectului – Judeţul Arad;

9. Model cerere informaţii de interes public;

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad

1 Legea nr. 340/2004 – privind prefectul şi instituţia prefectului;

2 H.G.R. nr. 1844/2004 – privind aparatul de specialitate al Prefectului;

3 O.U.G. nr. 179/14.12.2005 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;

4 H.G.R. nr. 460/2006 – pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 – privind prefectul şi instituţia prefectului;

5 Organigrama Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad;

6 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad;

7 Regulamentul de ordine interioară a Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad.